Тульчинщина – це край хліборобів-трударів закоханих у пісню, це сучасний промислово-торговельний регіон, що прагне розвитку, це осередок творчої інтелігенції, відомої далеко за межами району, це священна земля наших далеких предків-слов’ян.

Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників вступив в дію з 12.11.2015 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

04 березня 2015 року № 105

Про затвердження Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом
(Останнi змiни внесено: постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.11.2015 № 911)
      
       Вiдповiдно до частин третьої та четвертої статтi 119 Кодексу законiв про працю України Кабiнет Мiнiстрiв України  ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
1. Затвердити Порядок виплати компенсацiї пiдприємствам, установам, органiзацiям у межах середнього заробiтку працiвникiв, призваних на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод або прийнятих на вiйськову службу за контрактом у разi виникнення кризової ситуацiї, що загрожує нацiональнiй безпецi, оголошення рiшення про проведення мобiлiзацiї та (або) введення воєнного стану, а також працiвникам, якi були призванi на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод та якi пiдлягають звiльненню з вiйськової служби у зв’язку з оголошенням демобiлiзацiї, але продовжують вiйськову службу у зв’язку з прийняттям на вiйськову службу за контрактом, що додається.
2.  Установити, що дiя цiєї постанови поширюється на громадян України, якi починаючи з:
- 18 березня 2014 р. були призванi на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод;
- 8 лютого 2015 р. були прийнятi на вiйськову службу за контрактом у разi виникнення кризової ситуацiї, що загрожує нацiональнiй безпецi, оголошення рiшення про проведення мобiлiзацiї та (або) введення воєнного стану;
- 11 червня 2015 р. були призванi на строкову вiйськову службу, а також призванi на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод та якi пiдлягають звiльненню з вiйськової служби у зв’язку з оголошенням демобiлiзацiї, але продовжують вiйськову службу у зв’язку з прийняттям на вiйськову службу за контрактом.

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 березня 2015 р. № 105

Порядок
 виплати компенсацiї пiдприємствам, установам, органiзацiям у межах середнього заробiтку працiвникiв, призваних на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод або прийнятих на вiйськову службу за контрактом у разi виникнення кризової ситуацiї, що загрожує нацiональнiй безпецi, оголошення рiшення про проведення мобiлiзацiї та (або) введення воєнного стану, а також працiвникам, якi були призванi на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод та якi пiдлягають звiльненню з вiйськової служби у зв’язку з оголошенням демобiлiзацiї, але продовжують вiйськову службу у зв’язку з прийняттям на вiйськову службу за контрактом
1. Цей Порядок визначає механiзм виплати компенсацiї пiдприємствам, установам, органiзацiям у межах середнього заробiтку працiвникiв, призваних на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод або прийнятих на вiйськову службу за контрактом у разi виникнення кризової ситуацiї, що загрожує нацiональнiй безпецi, оголошення рiшення про проведення мобiлiзацiї та (або) введення воєнного стану, а також працiвникам, якi були призванi на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод та якi пiдлягають звiльненню з вiйськової служби у зв’язку з оголошенням демобiлiзацiї, але продовжують вiйськову службу у зв’язку з прийняттям на вiйськову службу за контрактом (далi — працiвники), за рахунок i в межах асигнувань, передбачених у державному бюджетi за програмою 2501350 «Компенсацiя пiдприємствам, установам, органiзацiям у межах середнього заробiтку працiвникiв, призваних на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод» (далi — бюджетнi кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштiв та вiдповiдальним виконавцем бюджетної програми є Мiнсоцполiтики.
Розпорядниками бюджетних коштiв нижчого рiвня є:
- Мiнiстерство соцiальної полiтики Автономної Республiки Крим, структурнi пiдроздiли з питань соцiального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй (далi — структурнi пiдроздiли соцiального захисту населення);
-  структурнi пiдроздiли з питань соцiального захисту населення районних, районних у мм. Києвi та Севастополi держадмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (крiм мм. Києва та Севастополя) рад (далi — органи соцiального захисту населення).
3. Бюджетнi кошти спрямовуються пiдприємствам, установам, органiзацiям на компенсацiю витрат на виплату середнього заробiтку працiвникам, якi працювали на таких пiдприємствах, в установах, органiзацiях на час призову на вiйськову службу (далi — компенсацiя).  Працiвникам, призваним на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, компенсацiя з бюджету середнього заробiтку здiйснюється на строк до закiнчення особливого перiоду або до дня фактичної демобiлiзацiї.
Працiвникам, якi були призванi пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод та якi пiдлягають звiльненню з вiйськової служби у зв’язку з оголошенням демобiлiзацiї, але продовжують вiйськову службу за контрактом, компенсацiя з бюджету середнього заробiтку здiйснюється не бiльше нiж на строк укладеного контракту.
4. Для отримання компенсацiї з бюджету середнього заробiтку пiдприємства, установи та органiзацiї подають щомiсяця до 15 числа органовi соцiального захисту населення звiти про фактичнi витрати на виплату компенсацiї з бюджету середнього заробiтку працiвникам за формою згiдно з додатком 1, погодженi районним (мiським) вiйськовим комiсарiатом або вiйськовою частиною, що здiйснювали призов працiвникiв на вiйськову службу, в частинi пiдтвердження призову та проходження вiйськової служби, для подання до 19 числа структурному пiдроздiлу соцiального захисту населення копiй зазначених звiтiв, а також зведеного звiту про фактичнi витрати на виплату компенсацiї з бюджету середнього заробiтку працiвникам за формою згiдно з додатком 2.
Структурнi пiдроздiли соцiального захисту населення щомiсяця до 23 числа подають вiдомостi про загальний обсяг фактичних витрат на виплату компенсацiї з бюджету середнього заробiтку працiвникам згiдно з додатком 3 Мiнсоцполiтики для спрямування їм бюджетних коштiв, що спрямовуються органам соцiального захисту населення для перерахування пiдприємствам, установам, органiзацiям.
5. Обчислення середнього заробiтку працiвникiв здiйснюється вiдповiдно до Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 лютого 1995 р. № 100 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 111).
6. Виплата компенсацiї проводиться пiдприємствами, установами, органiзацiями у строки, визначенi статтею 115 Кодексу законiв про працю України .
7. Оподаткування, нарахування i сплата єдиного соцiального внеску на компенсацiю проводяться вiдповiдно до Податкового кодексу України i Закону України «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування» .
8. Вiдкриття рахункiв, реєстрацiя, облiк бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операцiї, пов’язанi з використанням бюджетних коштiв, здiйснюються в установленому законодавством порядку.
9. Складення та подання фiнансової i бюджетної звiтностi про виконання бюджетної програми та використання бюджетних коштiв, а також контроль за їх цiльовим та ефективним витрачанням здiйснюються в установленому законодавством порядку.
Звiт про фактичнi витрати на виплату компенсацiї середнього заробiтку працiвникам, призваним на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод або прийнятим на вiйськову службу за контрактом у разi виникнення кризової ситуацiї, що загрожує нацiональнiй безпецi, оголошення рiшення про проведення мобiлiзацiї та (або) введення воєнного стану, а також працiвникам, якi були призванi на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод та якi пiдлягають звiльненню з вiйськової служби у зв’язку з оголошенням демобiлiзацiї, але продовжують вiйськову службу у зв’язку з прийняттям на вiйськову службу за контрактом.

Додаток 1
до Порядку

ЗВІТ
про фактичнi витрати на виплату компенсацiї середнього заробiтку працiвникам, призваним на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод або прийнятим на вiйськову службу за контрактом у разi виникнення кризової ситуацiї, що загрожує нацiональнiй безпецi, оголошення рiшення про проведення мобiлiзацiї та (або) введення воєнного стану, а також працiвникам, якi були призванi на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод та якi пiдлягають звiльненню з вiйськової служби у зв’язку з оголошенням демобiлiзацiї, але продовжують вiйськову службу у зв’язку з прийняттям на вiйськову службу за контрактом

_________________________________________________________________
(найменування пiдприємства, установи, органiзацiї)

у __________________ 20____ року
(мiсяць)

______________________________________________________________
(найменування i мiсцезнаходження органу соцiального захисту населення)

Прiзвище, iм’я та по батьковi

Посада (професiя)

Компенсацiя з бюджету середнього заробiтку (нарахована середня заробiтна плата)

Найменування вiйськового 

комiсарiату (вiйськової частини), дата i номер наказу про призов, звiльнення

Примiтка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП     Керiвник                        __________          ___________________
                                                    (пiдпис)               (iнiцiали, прiзвище)

           Головний бухгалтер     __________          ___________________
                                                    (пiдпис)               (iнiцiали, прiзвище)

Погоджено

МП     Вiйськовий комiсар         __________          ___________________
  (Командир вiйськової частини)   (пiдпис)               (iнiцiали, прiзвище)

«___» _______________ 20__р.

Додаток 2
до Порядку

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про фактичнi витрати на виплату компенсацiї середнього заробiтку працiвникам,призваним на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод або прийнятим на вiйськову службу за контрактом у разi виникнення кризової ситуацiї, що загрожує нацiональнiй безпецi, оголошення рiшення про проведення мобiлiзацiї та (або) введення воєнного стану, а також працiвникам, якi були призванi на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод та якi пiдлягають звiльненню з вiйськової служби у зв’язку з оголошенням демобiлiзацiї, але продовжують вiйськову службу у зв’язку з прийняттям на вiйськову службу за контрактом

________________________________________________________________
(найменування органу соцiального захисту населення)

у _____________________ 20____ року
(мiсяць)

__________________________________________________________________________
(найменування i мiсцезнаходження структурного пiдроздiлу соцiального захисту населення)

Найменування пiдприємства, установи, органiзацiї

Кiлькiсть працiвникiв

Компенсацiя з бюджету середнього заробiтку (нарахована середня заробiтна плата)

Примiтка

 

 

 

 

______
Усього

 

 

 

МП     Керiвник                        __________          ___________________
                                                    (пiдпис)               (iнiцiали, прiзвище)

           Головний бухгалтер     __________          ___________________
                                                    (пiдпис)               (iнiцiали, прiзвище)

«___» _______________ 20__р.

Додаток 3
до Порядку

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ
фактичних витрат на виплату компенсацiї середнього заробiтку працiвникам, призваним на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод або прийнятим на вiйськову службу за контрактом у разi виникнення кризової ситуацiї, що загрожує нацiональнiй безпецi, оголошення рiшення про проведення мобiлiзацiї та (або) введення воєнного стану, а також працiвникам, якi були призванi на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод та якi пiдлягають звiльненню з вiйськової служби у зв’язку з оголошенням демобiлiзацiї, але продовжують вiйськову службу у зв’язку з прийняттям на вiйськову службу за контрактом

_________________________________________________________________
(найменування структурного пiдроздiлу соцiального захисту населення)

у _____________________ 20____ року
(мiсяць)

Мiнсоцполiтики

Найменування району (мiста)

Кiлькiсть працiвникiв

Компенсацiя з бюджету середнього заробiтку

 (нарахована середня заробiтна плата)

Примiтка

 

 

 

 

_______
Усього

 

 

 

МП     Керiвник                        __________          ___________________
                                                    (пiдпис)               (iнiцiали, прiзвище)

           Головний бухгалтер     __________          ___________________
                                                    (пiдпис)               (iнiцiали, прiзвище)

«___» _______________ 20__р.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                        А. Яценюк