ТУЛЬЧИНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Вінницька область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Інформація для пенсіонерів Донецької та Луганської областей

Дата: 11.08.2016 08:11
Кількість переглядів: 310

Фото без опису

В окремих районах Донецької та Луганської областей, які тимчасово не контролюються українською владою, органи Пенсійного фонду не здійснюють свою діяльність.
При цьому пенсії призначаються, виплачу­ються територіальними орга­нами Пенсійного фонду України за місцем фактичного проживан­ня / пе­ребування внутрішньо переміщених осіб на підконтрольних україн­ській владі територіях.
Отже, у разі переселення в інший регіон України:
 • для продовження виплати пенсії після переїзду необхідно звернутись в управлін­ня Пенсійного фонду України , де пенсіонер зареєстро­ваний та фактично перебуває (проживає).
 • надати заяву про запит пенсійної справи та довідку про взяття на облік внут­рішньо переміщеної особи, видану відпо­відно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 509. Довідка видається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення;
 • до заяви додаються копії документів, що посвідчують особу пенсіонера (паспорт, пенсійне посвідчення), а також копія довід­ки про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності) та заява про пере­рахування пенсії на рахунок в АТ «Ощад­банк»:
 • Порядок призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміще­ним особам;
 • Порядок здійснення контролю за про­веденням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактич­ного проживання/перебування. Пенсійний фонд призначає (відновлює) виплату пенсій на підставі рішен­ня комісії з питань призначення (відновлен­ня) соціальних виплат внутрішньо переміще­ним особам.
Щодо здійснення виплати пенсії відповід­но до змін, які внесено до постанови Ка­бінету Міністрів України від 05.11.2014 р. № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»:
Починаючи з 1 липня 2016 р. соціальні виплати, що призначені внутрішньо перемі­щеним особам, здійснюються через рахунки та мережу установ і пристроїв Публічного ак­ціонерного товариства «Державний ощадний банк України».
Для ідентифікації одержувачів соціальних виплат, які є внутрішньо переміщеними особа­ми, та забезпечення їх соціальними виплатами здійснюється емісія платіжних карток із зазна­ченням на них графічної та електронної інфор­мації про власника та його електронного цифро­вого підпису. Для одержувачів пенсій така картка одночасно є пенсійним посвідченням.
Внутрішньо переміщеним особам, які отри­мують пенсії через підприємства поштового зв'язку або установи інших банків, необхідно відкрити рахунок для виплати пенсії в АТ «Ощад­банк» та надати до Пенсійного фонду, де вони знаходяться на обліку, заяву про зараху­вання пенсії на цей рахунок.
Таку заяву можна залишити у банку, праців­ники якого передадуть її до Пенсійного фонду.
Для отримання платіжної картки, яка одно­часно є пенсійним посвідченням, внутрішньо переміщеній особі потрібно звернутись до Пенсійного фонду, де вона знаходиться на обліку, та надати пакет таких документів:
 • паспорт;
 • довідку про реєстраційний номер облі­кової картки платника податків фізичної особи (не подається громадянами, які через свої релігійні переконання відмовля­ються від прийняття реєстраційного номе­ра облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контроль­ний орган і мають відмітку в паспорті);
 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • фотокартку.
Видача платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням, здійснюється уста­новою АТ «Ощадбанк», зазначеною пенсіоне­ром у заяві.
Куди необхідно звертатися пенсіонерам, які переселилися з Донецької та Луганської областей до інших регіонів України, для продовження виплати пен­сії за місцем фактичного перебування (проживання) та які для цього докумен­ти потрібно надати?
Перше, що слід зробити, — стати на облік як внутрішньо переміщена особа. Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи переселенець або його законний пред­ставник заповнює заяву, згоду на оброб­ку, використання, зберігання його персо­нальних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
Разом із заявою особа пред'являє:
 • документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтвер­джує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини;
 • за наявності — документ, що під­тверджує факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє перемі­щення у зв'язку з обставинами, (документ, що підтверджує громадянство України, посвідчує особу чи її спеціальний статус, із відміткою про реєстрацію місця проживанні), військо­вий квиток із відомостями щодо прохо­дження військової служби, трудова книж­ка із записами про здійснення трудової діяльності, документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно, довідка з місця навчання, доку­мент про освіту тощо).
Якщо заяву подає законний представ­ник внутрішньо переміщеної особи, додатково слід пред'явити:
 • документ, що посвідчує особу законного представника та підтверджує громадянство України;
 • документ, що підтверджує пов­новаження особи як законного пред­ставника, крім випадків, коли законни­ми представниками є батьки (усиновлювачі).
По-друге, після отримання довідки для продовження виплати пенсії за новим місцем проживання потрібно звернутися в управління Пенсійного фонду , де пенсіонер зареєстрований як внутрішньо переміщена особа та фак­тично перебуває (проживає), та надати заяву про запит пенсійної справи та довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу пенсіонера (пас­порт, пенсійне посвідчення), а також копія довідки про присвоєння ідентифі­каційного номера (за наявності) та заява про перерахування пенсії на рахунок в АТ «Ощадбанк».
Пенсійний фонд складає та направляє до структурного підрозділу з питань соціального захис­ту населення, списки осіб, які зверну­лися за призначенням (відновленням) пенсій, для розгляду на Комісіях з питань призначення (відновлення) со­ціальних виплат внутрішньо переміще­ним особам.
На підставі рішення Комісії управління Пенсійного фонду призначає (відновлює) пенсію.
Якщо пенсіонер з 2014 року отримував пен­сію на підконтрольній території, чи потрібно йому надати в управління Пенсійного фонду довідку про взяття на облік внутрішньо пере­міщеної особи?
Такому пенсіонеру пенсію виплачували до 01.02.2015 р. без надання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Для поновлення виплати пенсії, припиненої з 01.02.2015 р. у зв'язку з відсутністю реєстрації як внутрішньо переміщеної особи, пенсіонер має обов'язково звернутись в територіальний орган соціального захисту населення та отримати довідку про взяття на облік внутрішньо перемі­щеної особи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 509.
Чи можливе переведення виплати пенсії на підконтрольну територію за зверненням родичів пенсіонера або за довіреністю?
Ні, заяву про запит пенсійної справи за новим місцем проживання пенсіонер подає особисто до Пенсійного фонду, за новим місцем проживання (реєстрації).
Це передбачено п. 1.5 Порядку подання та оформлення документів для призначен­ня (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвер­дженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1.
Який порядок виплати допомоги на похован­ня пенсіонерів, які перебували на обліку в уп­равліннях Пенсійного фонду України на тимча­сово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції?
Якщо померлий пенсіонер на час смерті не перебував на обліку в управлінні Пенсійного фонду України на підконтрольній території, виплату допомоги на поховання та недоотриманої пенсії померлого здійснює управління Пенсійного фонду України на території, контрольованій українською владою, в яке звер­нулись особи, які мають право на отримання таких виплат відповідно до законодавства.
Крім заяви про виплату допомоги на похо­вання потрібно надати витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть, виданий територіальним органом Міністерства юстиції України в порядку, ви­значеному чинним законодавством щодо здійснення державної реєстрації смерті, а та­кож документи, що підтверджують статус заявник
Як здійснюється виплата пенсій після прийняття рішення про їх відновлення або призначення?
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. № 615 уповноваженим банком, що здійснює виплату пенсій, призначених внутріш­ньо переміщеним особам, є АТ «Ощад­банк». Виплата пенсій внутрішньо пере­міщеним особам здійснюється шляхом зарахування коштів на платіжну картку Ощадбанку, що видається пенсіонеру за умови надання ним відповідного паке­та документів, зокрема тих, що підтвер­джують особу та її статус, у відділення Ощадбанку за місцем реєстрації.
Внутрішньо переміщеним особам, які отримують пенсії через підприємства поштового зв'язку або установи інших банків, потрібно відкрити рахунок для виплати пенсії в АТ «Ощадбанк» та нада­ти в орган Пенсійного фонду, де вони перебувають на обліку, заяву про зараху­вання пенсії на цей рахунок.
Таку заяву можна залишити в банку, працівники якого передадуть її в орган Фонду.
Крім того, відповідно до постанови Ка­бінету Міністрів України від 17.03.2016 р. № 167 для ідентифікації одержувачів соціальних виплат, які є внутрішньо пе­реміщеними особами, та забезпечення виплати їм соціальних виплат здійсню­ється емісія платіжних карток із зазна­ченням на них графічної та електронної інформації про власника та його елек­тронного цифрового підпису. Для одер­жувачів пенсій така картка одночасно є пенсійним посвідченням.
Для оформлення платіжної картки, яка є пенсійним посвідченням, внут­рішньо переміщеній особі слід зверну­тись в управління Пенсійного фонду України за місцем перебування на облі­ку із документами, що посвідчують особу, довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, фото­карткою та засвідчити в органі Фонду відповідну заяву.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь